باز هم درباره «ز پهلویِ»

عنوان: باز هم درباره «ز پهلویِ»

نویسند‌ه: سعید حمیدیان

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: نویسندۀ مجلۀ بازتاب

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی

منبع:  ویژه نامه نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) شمارۀ هفت، دی ماه ۱۳۹۲

چکیده مقاله:

جناب آقای حمیدیان در پاسخ به مقالۀ آقای الوند بهاری که در شمارۀ پنجم و ششم مچله فرهنگ نویسی چاپ شده بود – که آن مقاله البته تحلیلی از برداشت ایشان از واژه زپهلوی ارائه داده بودند –  توضیحات بیشتری در ارتباط با معنای واژه زپهلوی ارائه کرده و به نقد مقالۀ آقای بهاری پرداخته اند

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, زپهلوی, الوند بهاری

دریافت مقاله: باز هم درباره «ز پهلویِ»

قبلی «
بعدی »