باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم»

عنوان: باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم»

نویسنده: دکتر مرتضی چرمگی عمرانی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور نیشابور

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ شمسی

منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو شصت و هست، بهار ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی بر آن شده تا مصراعی را دوباره بازخوانی کنیم و بر این اساس، ایرادی را که نسخه شناسان شاهنامه پژوه و قافیه سنجان بر آن گرفته اند و از حیث علم قافیه این بیت را دارای عیب اقوا دانسته اند، برطرف کنیم. دراین مقاله ابتدا ضبط های مختلف این بیت در نسخ چاپی همچون مسکو، ژول مول و جلال خالقی مطلق آورده شده و سپس نظر شارحان مختلف در این باره آمده است و در قسمت دوم مقاله بر اساس شاهنامه خالقی مطلق ضبط،«هم» بر ضبط «خم» ترجیح داده شده است و در قسمت سوم مقاله، نگارنده قافیهٔ مصرع دوم را نه آنگونه که شارحان تلفّظ کرده اند و معنی نموده، خوانده ام، بلکه به نظر می رسد مصراع دوم را در محل قافیه باید به گونه ای دیگر خواند یعنی: «زمین آمد از سم اسبان به هُم» که در این صورت با گاو دُم می تواند قافیه باشد، البتّه دلایل برتری تلّفظ «هُم» بر «هَم» و معانی مختلف آن و اینکه این واژه در گناباد و بسا اطراف آن هنوز هم به کار می رود در متن با شواهد و امثال بیان شده است

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, گویش گنابادی, اختلاف نسخ, هَم یا هُم

دریافت مقاله: باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم»

قبلی «
بعدی »