بازتاب نظریات مدیریتی در شاهنامه فردوسی (با تکیه بر پارادایم نیوتنی و تئوری آشوب)

عنوان: بازتاب نظریات مدیریتی در شاهنامه فردوسی (با تکیه بر پارادایم نیوتنی و تئوری آشوب)

نویسند‌گان: دکتر وحید مبارک / فرشید وزیله

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فراسی دانشگاه رازی کرمانشاه / مربی زبان و ادبیات فراسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصحنه

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ هجری شمسی

منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اطوره شناختی سال دهم، شمارۀ سی و هفت، زمستان ۹۳، صفحۀ ۲۶۹-۳۰۲

چکیده مقاله:

در مبحث مدیریت، نظریه های گوناگونی وجود دارد که در آنها به موضوعاتِ ثبات، تغییر و تغییر مداوم و پیش بینی نشده توجه شده است. با توجه به تقسیم سطوح مدیریت به سطح عملیاتی، میانی و عالی، می توان پادشاهی را در سطح عالی مدیریت جای داد؛ به ویژه اینکه، «قدرت» یکی از کاربردی ترین مفاهیم در حوزه مدیریت است و شاهان از این ویژگی سازمانی بهره مندند و نسبت به موضوع تغییر، باید موضع مناسب اختیار کنند؛ با بررسی بخش های مختلف شاهنامه، بخصوص بخش حماسی، می توان الگوهایی از این گونه های مدیریت را یافت؛ بررسی حکومت و نوع آن در شاهنامه و تطبیق آن با نظریات مدیریتی جدید، مطالعه ا ی در کارکردهای اسطوره و بخصوص شاهنامه است که این پژوهش بدان می پر دازد و به این نتیجه می رسد که از هر سه سطح مدیریتی نمونه هایی را در نظام حکومتی و پادشاهی در شاهنامه می توان یافت.

کلمات کلیدی: فردوسی, شاهنامه, مدیریت, نظریه آشوب, حماسه, پادشاهی و حکومت

دریافت مقاله: بازتاب نظریات مدیریتی در شاهنامه فردوسی (با تکیه بر پارادایم نیوتنی و تئوری آشوب)

قبلی «
بعدی »