بازتاب خواب و رویا در شاهنامه فردوسی

عنوان:  بازتاب خواب و رویا در شاهنامه فردوسی

نویسنده: محمدرضا اسعد

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸

منبع: فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ ۲۴، زمستان ۱۳۸۸

چکیده مقاله:

خواب و رویا یکی از رازناکترین و پیچیده ترین پدیده های عالم هستی است که هنوز سخن فرجامین در باره آن گفته نشده و از سوی دیگر این پدیده با همه رازناکی و پیچیدگی اش کاربردی ژرف در فرهنگ ایرانی یافته است، به گونه ای که در سراسر زندگی این قوم می توان نمودی از خواب و رویا را مشاهده کرد. حال از آن جا که شاهنامه آینه تمام نمای فرهنگ ایرانی در درازنای تاریخ این ملت می باشد، در این جستار بازتاب این پدیده بر پایه کتاب ورجاوند و گران سنگ شاهنامه بررسی شده است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, رویا, رویای صادق, رویا انگیزی, رویای دروغ

دریافت مقاله: بازتاب خواب و رویا در شاهنامه فردوسی

قبلی «
بعدی »