بازتاب حماسۀ ملی در شعر مسعود سعد

عنوان: بازتاب حماسۀ ملی در شعر مسعود سعد

نویسنده: دکتر هوشنگ محمدی افشار

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه ایرانشهر

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ شمسی

منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال نهم، شمارۀ هفدهم، بهار ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

شاهنامۀ فردوسی به عنوان زاینده ترین سرچشمۀ مضامین حماسی- پهلوانی، حکمی ، اخلاقی و نیز به عنوان آیینۀ آیین های اسطوره ای و ملی ، همواره پس از روزگار فردوسی به استمرار خود به صورت یک جریان فرخندۀ فرهنگی و ادبی تا امروز ادامه داده است. یکی از سخنوران بزرگی که رگه های پویا و نیرومندی از بازتاب و تاثیر حماسۀ ملی ایران زیر نفوذ شاهنامه در شعر و سخنش یافت می شود، مسعود سعد سلمان است. مسعود به علل و انگیزه های گوناگون از شاهنامه تاثیر پذیرفته و حتی مبادرت به تهیۀ برگزیده ای به عنوان «اختیارات شاهنامه» کرده است؛ از جملۀ این عوامل و انگیزه ها عبارتند از: پرورش در خاندانی ایرانی، محتشم و اهل دانش و فضل بودن، امیری و فرماندهی لشکر، دبیری و شاعری، دلاوری و روح آزادمنشی و اندیشه های والای انسانی و مناعت طبع که در اشعار و حبسیاتش جلوه گر است. جلوه های تاثیر شاهنامه و شخصیت فردوسی ، هم در شیوۀ سخنوری مسعود – به عنوان شاعری که دارای سخن استوار و روان و اسلوب قوی است- متبلور است، هم در مضامین، مفاخره ها، آهنگ و لحن سخن حماسی و تصویرها و توصیف های سرزنده و جاندار از میدان های نبرد و هم در آشنایی شاعر با آیین ها و سنت های باستانی و تلمیح فراوان به قهرمانان و داستان های حماسه ی ملی ایران.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی,حماسۀ ملی, مسعود سعد, بازتاب, جلوه های تاثیر

دریافت مقاله:  بازتاب حماسۀ ملی در شعر مسعود سعد

قبلی «
بعدی »