بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک

عنوان: بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک

نویسندگان: فاطمه جهان‌پور / لیلا حق‌پرست

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی

منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شماره صدو هفتادو هفت ، تابستان ۱۳۹۱

چکیده مقاله:

در این جستار از طریق مقایسه عناصر ساختاری اسطوره مزدایی آفرینش با داستان ضحاک از شاهنامه، به اثبات این فرضیه پرداخته شده است که داستان ضحاک در حقیقت الگوبرداری مجددی از اسطوره آفرینش است. در راستای این هدف، نخست خلاصه ای از اسطوره آفرینش در قالب تقسیم بندی سه گانه ای روایت و پس از آن با تقسیم داستان ضحاک به سه پاره مشخص، این نتیجه مطرح شده است که برش های سه گانه داستان ضحاک بر سه دوره سه هزارساله مورد بحث قابل تطبیق است و زروان، اهریمن، اورمزد و کنش های آنها به ترتیب در قالب شخصیت ها و کردارهای داستانی جمشید، ضحاک و فریدون بازآفرینی شده اند.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, اسطوره اژدهاکشی, تقابل‌های دوگانه, ژرف‌ساخت

دریافت مقاله: بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک

قبلی «
بعدی »