باذان پیروز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باذان پیروز

نام فعلی مکان جغرافیایی :  اردبیل

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در شاهنامه پیروز یزدگرد پس از قحطی در آغاز سلطنتش چند شارستان ساخت که یکی از آنها باذان پیروز بود و بعد اردبیل خوانده شد:

دگر کرد باذان پیروز نام                  خنیده به هر جای آرام و کام

که اکنونس خوانی همی اردبیل        که قیصر بدو داد از داد میل

نظر به اینکه نام اردبیل قبل از پیش از پیروز هم آمده است شاید منظور از ساخت شهر تغییر نام با توسعه و گسترش آن بوده است.

قبلی «
بعدی »