نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باختر

نام فعلی مکان جغرافیایی : 

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

باختر جهت جغرافیایی است که در شاهنامه برخی مواقع به معنای غرب و در برخی از مواقع به خصوص اوایل شاهنامه به معنای شرق است.

قبلی «
بعدی »