اگر تندبادی برآید ز کنج

عنوان: اگر تندبادی برآید ز کنج

نویسنده: ابوالفضل خطیبی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  شاهنامه پژوه

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی

منبع: نامه فرهنگستان سال دوازدهم،شمارۀ چهار، زمستان ۱۳۹۰

چکیده مقاله:

جناب خطیبی در این مقاله کوشیده با کنار هم قراردادن نظرات مختلف اساتید حوزه شاهنامه و لغت شناسان در ارتباط با کلمه کنج و همچنین بررسی سوابق ادبی این لغت سعی کرده است که به برداشت درستی از تلفظ و معنای این لغت برسد

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, کنج, گنج, رستم و سهراب

دریافت مقاله: باتوجه به عدم موافقت خانواده استاد خطیبی عزیز با انتشار فایل ها در وب سایت ویکی شاهنامه ، این فایل حذف گردید.

قبلی «
بعدی »