نام مکان جغرافیایی در شاهنامه: اوریغ

نام فعلی مکان جغرافیایی: اورفه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: وریغ، فریغ

شرح مکان جغرافیایی:

اوریغ یا وریع نام شهری مسیحی نشین در مرز روم با ایران بود که خسروپرویز هنگام گریز از پیش بهرام چوبین و رفتن به روم زمانی در آن شهر ماند، تا سپاه کمکی قیصر روم به وی رسید و او به سوی ارمنستان و ایران در نزدیکی آذرگشسپ لشکرکشی کرد. این شهر دارای کلیسا (چلیپا) و بیمارستان بوده و بعد از شهر مانوی قرار داشته است.

به ابر  اندر  آورد  برنده  تیغ      جهانجوی شد سوی راه وریغ

که اوریغ بد نام آن شارستان      بدو  در  چلیپا  و  بیمارستان

دکتر خالقی درباره این شهر نوشته است: «به نظر پاول هرن،،، وربغ یا اوریغ خوانش نادرست Andy در پهلوی است که به گونه اندیونیز آمده است و آن همان شهر آنتیوخیا(انطاکیه) است…».

اما احتمالا غرض از اوریغ همان شهر أدسا یا الرها و یا رها است که در شمال شهر سروچ در حاشیه راست نهر ملیخ و چپ رود فرات قرار داشته است و اینک اورفه خوانده می شود و شانلی اورفه نام شهر و استانی در جنوب ترکیه، شامل شهرهای سروچ و حران، است. نام یونانی این شهر مسیحی نشین کالیکرهو بوده و اعراب پس از تصرف این شهر آن را الرها و رها خواندند، از قرن نهم هم که به عثمانی ها تعلق گرفت، أرفا خوانده شد. لشکریان امیرتیمور این شهر را غارت کردند، بدین سبب مورخان تیموری آن را با نام روحا معرفی کرده و هم نوشته اند که به باور عموم این همان شهر نمرود بوده که حضرت ابراهیم را در آن به آتش انداخته اند.

قبلی «
بعدی »