نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اندرآب

نام فعلی مکان جغرافیایی :  در استان تخارستان در مسیر غزنین به کابل

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

آندراب: در نامه پیران ویسه به گودرز برای مصالحه بر سر مرزهای ایران و توران، که ولایات متعلق به ایران را برمی شمرد، آمده است:

دگر طالقان شهر تا پاریاب          همیدون رو از بلخ تا اندراب

گرچه آندراب های متعددی در ایران زمین داشته ایم، اندراب مجاور بلخ شهر و رودی در جنوب شرقی بلخ و شمال کابل بوده است. شهر اندراب به فاصله سه منزلی(حدودا ۱۸ فرسنگی) جنوب شهر بغلان و تقریبا دو منزلی شمال پنجهیر در کوه های هندوکش کشور کنونی افغانستان بر سر شاهراه بلخ به کابل قرار داشته بارتلد ۱۳۷۲، ص ۶۰)، به گونه ای که نقره های پنجهیر وجاریانه را در اندراب جمع می کرده و با آنها سکه می زده اند(حدود العالم، ۱۳۷۲، ص ۳۱۵؛ اصطخری، ۱۳۶۸، ص ۲۱۸). که به گزارش منابع قدیمی اندراب شهری بوده دارای باغ های بسیار و در آن غله کشت می شده و دارای دو رود به نام های اندراب و کاسان بود که پیرامون شهر را کوه فرا گرفته بود در تاریخ بیهقی هم از اندراب در مسیر کابل به بلخ یاد شده است. در عصر فردوسی اندراب پس از طالقان و روالیز سومین شهر تخارستان بود و حکام آن تابع سامانیان بودند. اکنون در نقشه کشور افغانستان رودی در حد فاصل پروان و بغلان با نام دریای اندراب دیده می شود.

 

قبلی «
بعدی »