نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : الماس رود

نام فعلی مکان جغرافیایی :  محلی افسانه ای است

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

اندراب در نامۀ پیران ویسه به گودرز برای مصالحه بر سر مرزهای ایران و توران که ولایات متعلق به ایران را برمی شمرد، آمده است:

دگر طالقان شهر تا پاریاب          همیدون رو از بلخ تا اندراب

گرچه اندراب های متعددی در ایران زمین داشته ایم. اما اندرآب شاهنامه باید یکی از شهر های تخارستان  مجاور بلخ شهر و و شمال کابل بوده باشد.  شهر اندراب به فاصله سه منزلی حدوداً ۱۸ (فرسنگی) جنوب شهر بغلان و تقریباً دو منزلی شمال پنجهیر در کوههای هندوکش کشور کنونی افغانستان بر سر شاهراه بلخ به کابل قرار داشته است. به گزارش مسالک الممالک و صوره الارض و حدود العالم این شهر دارای باغ های بسیار زیبا بوده و در آن غله کشت می شده و دارای دو رود به نام های اندراب و کاسان بوده است دور تا دور آن را کوه فراگرفته بود. که در برخی از آنها معادن نقره وجود داشته است  به گونه ای که نقره های پنجهیر و جاریانه را در اندراب جمع میکرده و با آنها سکه می زده اند.

در تاریخ بیهقی هم از اندرآب در مسیر کابل به بلخ یاد شده است در عصر فردوسی هم اندرآب پس از طالقان و ورالیز سومین شهر تخارستان بود و حاکم آن تابع سامانیان بودند.

اکنون در نقشۀ کشور افغانستان رودی در حدفاصل پروان و بغلان به نام درای اندرآب دیده می شود.

قبلی «
بعدی »