اسطوره کیخسرو در شاهنامه

عنوان: اسطوره کیخسرو در شاهنامه

نویسنده: ابوالقاسم اسماعیل‌پور

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد گروه زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی

منبع: مجلۀ بخارا، سال سیزدهم، شمارۀ هفتادو شش، مرداد -شهریور ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

در این مقاله نگارنده در تلاش است که کیخسرو را بعنوان آخرین شخصیت مهم اساطیری در اوستا را به صورت جامع در شاهنامه تحلیل و بررسی نماید.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, شخصیت اسطوره‌ای, کیخسرو, کیکاووس, جمشید, طهمورث

دریافت مقاله: اسطوره کیخسرو در شاهنامه

قبلی «
بعدی »