نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرمینیه

نام فعلی مکان جغرافیایی :  ارمنستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

آرمینیه غرض سکونتگاه ارمنیان است که تنها بخشی از آن حدود یک سومش اکنون کشور ارمنستان را تشکیل میدهد نام آرمینیه اولین بار در پادشاهی نوشین روان آمده است آنجا که گوید انوشیروان مملکت خویش جهان را به چهار بخش یا بهر تقسیم کرد دومین بخش مملکت او چنین توصیف می شود:

دگر بهره زو بد قم و اسپهان                نهاد بزرگان و جای مهان

وزین بهره بود آذرآبادگان                    که بخشش نهادند آزادگان

وز آرمینیه تا در اردبیل                      بپیمود بینا خرد بوم گیل

پس از آن در پادشاهی هرمزد نوشین روان گوید که سپاهی از خزر با سرکردگی ایراک به سوی ایران سرازیر شدند:

از ارمینیه تا در اردبیل             پراگنده شد لشکرش خیل خیل

نیز

چو آمد به ارمینیه در سپاه           سپاه  خزر  برگرفتند راه

در پایان پادشاهی هرمزد که او را کور کردند پسرش خسروپرویز از آذرآبادگان راهی مداین شد و سپاهیان ارمینیه هم همراه او شدند:

از ارمینیه نیز چندی سپاه                  همی تاخت چون باد با پورشاه

بالاخره در پادشاهی خسروپرویز و جدال او با بهرام چوبینه نیز در سه بیت نام ارمینیه آمده است:

چو گردوی و شاپور و چون اندیان          سپهدار ارمینیه رادمان

سپه ماند از بردع و اردبیل                ز ارمینیه نیز بی بر دو خیل

روارو چنین  تا به مرز  خزر                 از  ارمینیه  تا  در  باختر

بنا بر منابع تاریخی ولایت ارمنستان دست کم در دوره ساسانیان عموماً جزء ایران بوده است. اما ایران و روم پیوسته بر سر آن کشمکش داشته اند.

قبلی «
بعدی »