ارغنده یا آرغده؟ (تصحیح واژه ای در شاهنامه)

عنوان: ارغنده یا آرغده؟ (تصحیح واژه ای در شاهنامه)

نویسند‌ه: پژمان فیروزبخش

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری ایرانشناسی دانشگاه هامبورگ

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ هجری شمسی 

منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان (زیان‌ها و گویش‌های ایرانی) دورۀ جدید، آذر ۱۳۹۳، شماره ۴

چکیده مقاله:

از جمله واژه های دشوار و شاذّ شاهنامه فردوسی ارغنده (به معنی «خشمگین») است که در بعضی از دست نویس های کهن این کتاب به صورت آرغده ثبت شده است. مقاله حاضر در پی اثبات درستی ضبط آرغده در شاهنامه و سایر متون قدیم فارسی است و ارغنده را صورت تغییریافته ای از این واژه می داند، که ارتباطی با arγand و ērand فارسی میانه و әrәγaṇt- اوستایی ندارد. نویسنده، ضمن بررسی برابرهای әrәγaṇt- اوستایی در زند اوستا و دیگر متون پهلوی نشان داده است آنچه مصحّحان اغلب ērang خوانده اند گونه دیگری از arγand است و باید ērand خوانده شود.

کلمات کلیدی: فردوسی, شاهنامه, ارغنده, آرغده, اوستایی, پهلوی

دریافت مقاله: ارغنده یا آرغده؟ (تصحیح واژه ای در شاهنامه)

قبلی «
بعدی »