نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اردن

نام فعلی مکان جغرافیایی :  اردن کنونی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

اردن از اردن تنها دو بار در پادشاهی نوشین روان یاد شده و آمده است. که وی در راه شام به مداین در اردن توقفی داشته و آنجا بیمار شده است. اردن شاهنامه با کشور اردن کنونی انطباق دارد که یکی از کشورهای عربی در جوار سوریه (شام) است.

 

قبلی «
بعدی »