ارتباط حکمرانان در دو دوره اسطوره ای و پهلوانی شاهنامه فردوسی

عنوان: ارتباط حکمرانان در دو دوره اسطوره ای و پهلوانی شاهنامه فردوسی

نویسندگان: سید محمد دادگران / مریم صادقی / خدیجه ططری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۷

منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ چهاردهم، پائیز ۱۳۸۸

چکیده مقاله:

ارتباطات را می توان عمل انتقال مفاهیم یا انتقال معانی و تبادل پیام ها برشمرد. آنچه ارتباطات انسانی را از ارتباط دیگر موجودات زنده متمایز و مشخص می سازد، به کارگرفتن اصول و معیارهایی برای ارتباط بهتر و موفق تر و توانایی انسان در خلق و استفاده از نمادها است. این مقاله در تبیین سیر ارتباطات انسانی در شاهنامه فردوسی تا پایان دوره پهلوانی است. ارتباطات انسانی در شاهنامه بر سه نوع: ارتباطات حکمرانان، پهلوانان و مردم قابل تقسیم بندی است که در این مقاله فقط به ارتباط حکمرانان می پردازیم. ارتباطات حکمرانان در شاهنامه را می توان در پنج بخش قرار داد که عبارتند از: ارتباط حکمرانان با خود و دیگران، ارتباط حکمرانان با خدا، ارتباط حکمرانان با طبیعت، ارتباط حکمرانان با ماورا طبیعت و ارتباط حکمرانان با موجودات ماورایی. مهم ترین اهداف ارتباطی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، عبارت است از: انواع ارتباطات حکمرانان، اهداف ارتباطی آنان و نتایج ارتباط آنان.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, ارتباطات حکمرانان, موجودات ماورایی, خدا, انسان, طبیعت, ماورا

دریافت مقاله: ارتباط حکمرانان در دو دوره اسطوره ای و پهلوانی شاهنامه فردوسی

قبلی «
بعدی »