نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَران

نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ارگان کنار شهر بهبهان کنونی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: آرج / آرجان

شرح مکان جغرافیایی:

اران/ اَرج/ آَرجان بنا بر دو بیت زیر نام پیشین شهر حلوان است. شاید هم ارجان است که ساخت آن را به قباد ساسانی نسبت داده اند:

از اهواز تا پارس یک شارستان              بکرد و برآورد بیمارستان

اران خواند آن شارستان را قباد             که تازی کنون نام حلوان نهاد

اما به جای اران اَرج آورده است. بنابراین ناحیه ارمنستان و ارتفاعات آرارات که در قرون آغازین اسلامی به اران شهرت داشته است. در شاهنامه اران خوانده نمیشود. بلکه در این مورد استثنایی حلوان یا ارجان اران ثبت شده که به نظر میرسد غرض همان شهر اَرگان مجاور شهر بهبهان کنونی بوده باشد که البته با حلوان یکی نبوده است.

قبلی «
بعدی »