ادبیات کهن: نام دارترین پهلوان، نام جوترین قهرمان

عنوان: ادبیات کهن: نام دارترین پهلوان، نام جوترین قهرمان

نویسنده: مریم بیدمشکی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مشهد

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی

منبع: مجلۀ رشد، آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ چهارم، تابستان ۱۳۹۰

چکیده مقاله:

در میان شخصیت‌های شاهنامه، شاید آن که پیروز همۀ میدان‌های انسانی و فراانسانی است. بهرام باشد، او نمونۀ کامل و بی‌همتای جوانمردی و نماد همۀ پهلوانان جوانمرد و نامدار ایرانی است که کوتاهی حیات با نام را به درازای عمر بی‌نام، ترجیح میدهند و درگذر عمر با عزت خویش، بزرگ می‌زیند، بزرگ می‌مانند و بزرگ می‌میراند در جستار پیش‌رو به دو شخصیت آشنا و شناسای شاهنامه پرداخت شده و نگارنده کوشیده است تا در منش و کنس این دو شخصیت، سیمای پهلوان و قهرمان ایرانی را آفتابی کند.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, بهرام, ورثرغن, بیژن, گیو, گودرز, پهلوان, قهرمان

دریافت مقاله: ادبیات کهن: نام دارترین پهلوان، نام جوترین قهرمان

قبلی «
بعدی »