ادبیات کــهن: بررسی ترکیب «شاخ گوزنان»

عنوان: ادبیات کــهن: بررسی ترکیب «شاخ گوزنان»

نویسنده: علیرضا قاسمی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  مدرس مراکز آموزشی مازندران

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی

منبع: مجلۀ رشد، آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۱، پائیز ۱۳۹۰

چکیده مقاله:

 انی مقاله نقدو شرحی بر مقالۀ شاخ نقیر چاپ شده در شمارۀ ۸۸ است. مولف با استناد به شاهنامه و متون شعری در پی اثبات این حکم است که ترکیب شاخ گوزنان به طور قطع در معنای آسمان به کار رفته است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, شاخ گوزنان, شاخ نفیر

دریافت مقاله: ادبیات کــهن: بررسی ترکیب «شاخ گوزنان»

قبلی «
بعدی »