اجرای شاهنامه – زندگی و مرگ سیاوش – استاد امیر صادقی

اجرای شاهنامه ، زندگی و مرگ سیاوش با صدای استاد امیر صادقی به پیشنهاد جناب آقای علی دهگانپور و با همراهی و همکاری ایشان در ویکی شاهنامه قرار داده شده است.

نام پادکست : زندگی و مرگ سیاوش

منبع فایل ها : کانال تلگرامی فردوسی سرای ایران و با اجازه از استاد امیر صادقی

منبع اشعار و داستان : شاهنامه فردوسی ، احتمالا نسخه ژول مول

گوینده و خوانش اشعار : استاد امیر صادقی

بخش های فایل بر اساس شاهنامه – انشارات پگاه دانش و نسخه مسکو : 

اجرای شاهنامه – زندگی و مرگ سیاوش – بخش نخست : بخش سوم الی بخش هفتم

اجرای شاهنامه – زندگی و مرگ سیاوش – بخش دوم: بخش هفتم تا میانه بخش هشتم

اجرای شاهنامه – زندگی و مرگ سیاوش – بخش سوم : میانه بخش هشتم تا میانه بخش نهم

اجرای شاهنامه – زندگی و مرگ سیاوش – بخش چهارم : میانه بخش نهم تا اواخر بخش نهم

اجرای شاهنامه – زندگی و مرگ سیاوش – بخش پنجم : اواخر بخش نهم تا اوایل بخش یازدهم

اجرای شاهنامه – زندگی و مرگ سیاوش – بخش ششم: اوایل بخش یازدهم تا میانه بخش یازدهم

اجرای شاهنامه – زندگی و مرگ سیاوش – بخش آخر ( هفتم ) : اواخر بخش یازدهم تا میانه بخش دوازدهم

 

قبلی «
بعدی »