آسیب شناسی مقالات حوزۀ فردوسی و شاهنامه در دهۀ هفتاد

عنوان: آسیب شناسی مقالات حوزۀ فردوسی و شاهنامه در دهۀ هفتاد

نویسند‌گان: مرضیه خافی /  دکتر مجمد جعفر باحقّی / دکتر مه‌دخت پور خالقی چترودی / دکتر محمد تقوی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد/ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد /دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی

منبع: مجلۀ علمی پژوهشی جستارهای ادبی، شماره صدو هفتادو هفت، تابستان ۱۳۹۱

چکیده مقاله:

نقد و بررسی و آسیب شناسی آثار پژوهشی مربوط به فردوسی و شاهنامه با توجّه به تعداد و حجم زیاد چنین آثاری ضروری است. شاهنامه پژوهی در دهه هفتاد نسبت به سال های پیش از آن شتاب چشمگیری به خود گرفته و مقالات متعدّدی با مضامین متنوّع در مجلاّت مختلف به چاپ رسیده است. در این مقاله به بررسی کیفیّت مقالات دهه هفتاد و برشمردن پاره ای از آسیب های مقالات این دهه از جمله بی توجّهی به پیشینه پژوهش، استفاده از چاپ های نامعتبر شاهنامه، به کارگیری زبان نامناسب، توصیفی و سطحی بودن، تکرار، تحمیل معنا به متن، ناآشنایی با داستان ها و شـخصیّت های شاهنامه و ناهماهنگی عنوان با محـتوا پرداخته ایم.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, مقالات, آسیب شناسی

دریافت مقاله: آسیب شناسی مقالات حوزۀ فردوسی و شاهنامه در دهۀ هفتاد

قبلی «
بعدی »