نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرایش روم

نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا محلب شهر المیادین کنونی عراق با نام باستانی اروپوس

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

آرایش روم به روایت شاهنامه نام یکی از دژهای شرقی روم در حدود شام (سوریه کنونی) بوده که گنجهای قیصر در آن نگهداری میشده و بسیار حصین بوده است. اما انوشیروان پس از فتح سوراب (سورا) و قبل از فتح قالینیوس (رقۀ کنونی) آن را فتح کرد و گنجهای نهفته اش را به تصرف درآورد.

وزان جایگه لشکر اندر کشید                به ره بر دزی دیگر آمد پدید

که در بند او گنج قیصر بدی                    نگهدار آن در توانگر بدی

    که آرایش روم بد  نام  اوی                   ز کسری  بد آم د به فرجام اوی

در چاپ مسکو این نام در فهرست اعلام نیامده و ظاهراً جای خاصی تلقی نشده است. شهیدی مازندرانی آرایش روم را همان «اروپوس Europus” در میان حلب و رود فرات دانسته است.

اگر دقت کنیم میبینیم که انوشیروان از راه حاشیه رود فرات به سوی قالینیوس حرکت کرده است از این رو، آرایش روم میتواند عنوانی برای یکی از شهرهای نزدیک رود فرات در پایین دست و قبل از رقه .باشد مثلاً ممکن است نام شهر مشهور صافه در چهار فرسخی جنوب رقه بوده باشد، شهری که قبل از اسلام در تصرف غسانیان بوده و کلیسایی مهم با کاشیهای زرنگار داشته است یا نام شهر باستانی دورا – اروپوس، که تقریباً در محلب شهر المیادین کنونی عراق در محل اتصال نهر خابور بزرگ به فرات قرار داشته است  به احتمال زیاد همین نظر دوم صحیح است چرا که ویرانه های «دورا – اروپوس» در ۹۰ کیلومتری جنوب شرق شهر دیرالزور در حاشیه راست رود فرات واقع است.

 

قبلی «
بعدی »