آذر رام خراد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آذر رام خُرّاد، رام خَرّاد

نام فعلی مکان جغرافیایی: آتشکده خَرّاد بُرزین

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: رام خَرّاد

شرح مکان جغرافیایی:

آتشکده ای بوده است در نزدیکی محل نبرد اردشیر بابکان با بهمن اردوان اشکانی که باید همان آتشکدۀ خَرّاد بُرزین در کاریان فارس باشد.

دل شاه زاندیشه آزاد شد          سوی آذر رام خَرّاد شد

قبلی «
بعدی »