آب حیوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آب حیوان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  محلی افسانه ای است

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

آب حیوان: همان «آب حیات» یا چشمۀ حیوان است که اسکندر در سرزمین ظلمات به سراغ آن رفت اما موفق به یافتنش نشد.

وزان جای تاریک چندان سخن   شنیدم که هرگز نیاید به بن

        خردیافته   مرد   یزدانپرست   بدو در یکی چشمه گوید که هست

گشاده سخن مرد با رای و کام    همی آب حیوانش خواند به نام

چنین  گفت  روشن  دل  پر  خرد    که هرک آب حیوان خورد، کی مرد

 

قبلی «
بعدی »