بایگانی برچسب ها: تصحیح آوردگاه نرآهو تُخشش

پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاهِ نر آهو، تُخششِ کارزار)

عنوان: پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاهِ نر آهو، تُخششِ کارزار) نویسند‌ه: دکتر سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ارومیه تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: مجلۀ جستارهای ادبی (علمی-پژوهشی) شمارۀ صدو هشتادو شش، پائیز ۱۳۹۳ چکیده مقاله: پس از انتشارِ متن علمی- […]