بایگانی برچسب ها: ادبیّات پایداری

مضامین شاخص ادبیّات پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی

عنوان: مضامین شاخص ادبیّات پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی نویسند‌گان : دکتر احمد فروزانفر / دکتر فریده داوودی مقّدم / زهرا عسگری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد تهران / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد تهران […]